Relaterte artikler

Lansering av Danserulla

Danserulla er det nye navnet på rekrutteringsprosjekter i Norges Danseforbund. Vi oppfordrer alle klubber og regioner til å søke om midler til Danserulla-prosjekter. Det kan søkes om Danserulla-midler til rekrutteringsprosjekter innenfor følgende kategorier: barn og unge, integrering, funksjonshemmede og nye dansemiljøer.Danserulla skal skape danseglede for flere og være en positiv bidragsyter til folkehelse. Alle kan danse, og Norges Danseforbund skal belønne prosjekter som gir økt rekruttering og inkludering av nye medlemmer til Norges Danseforbund.

Rekruttering og medlemsvekst er en forutsetning for å motta prosjektstøtte fra Norges Danseforbund. Det må derfor komme klart frem i søknaden hvordan prosjektet vil gi klubben flere medlemmer.

Navnet Danserulla skal reflektere hva vi ønsker å oppnå med rekrutteringsprosjekter i Norges Danseforbund. Målet er gode og inkluderende prosjekter som kan videreføres nasjonalt i Norges Danseforbund. Vi ønsker å bruke videreføringsverdien fra vellykkede prosjekter og la dem “rulle” videre andre steder i landet. Har vi suksessoppskrifter på rekrutteringsprosjekter ønsker vi å dele dem sånn at enda flere kan oppleve danseglede.

De som søker må ha med “Danserulla” i prosjektnavnet. Eks: “Danserulla Lillestrøm”. Vi ønsker med dette å synliggjøre at det er et rekrutteringsprosjekt i regi av Norges Danseforbund. Danserulla-navnet skal være et kvalitetsstempel på gode og inkluderende danseprosjekter der deltakerne opplever mestring, trygghet og vennskap.

Elektronisk søknad- og rapporteringsskjema vil gjøre det enkelt for klubber å søke tilskudd til gode prosjekter.

SØKNADSSKJEMA

Rapporteringsskjema sendes til de som får innvilget søknaden.

Danserulla har følgende målgrupper:

 • Barn og unge som er inaktive eller ikke deltar i organisert danseidrett.
 • Mennesker med nedsatt funksjonsevne: Bevegelseshemmede, utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og skjulte funksjonshemminger.
 • Mennesker med minoritetsbakgrunn hvor målgruppen i hovedsak er barn og unge.
  • Det er også et mål å øke foreldre med minoritetsbakgrunn sin deltakelse og engasjement i danseklubben.
 • Grupper som er underrepresenterte i norsk idrett.
  • Må være forebyggende og ha en samfunnsnyttig verdi.
  • Prosjekter som forebygger fattigdomsproblematikk, rus og risikoatferd vil bli prioritert.
 • Nye dansemiljøer som gir et nytt breddeaktivitetstilbud i nærmiljøet.
  • Både nye klubber og eksisterende klubber som skal starte opp ny gren eller avdeling kan søke.

Kriterier

 • Må skje så nær klubben som mulig, min. på regionalt plan.
 • Må være aktivitetsrettet – Kan ikke være toppidrett.
 • Prosjektet må i hovedsak rette seg mot de som ikke deltar i organisert danseidrett fra før av.
 • Går ikke til ordinær drift. Det må være konkrete prosjekter som gir økt rekruttering.
 • Kort rapport med bilder og status hvert kvartal.
 • Halvårsrapport med status på prosjektet og deltakerlister som inneholder navn, kjønn og alder. I rapporten skal det vurderes hva som er suksesskriterier og utfordringer, samt overføringsverdi til andre grener, stiler og klubber.
 • I denne rapporten skal det vurderes hva dere har lykkes med, hva som kan bli bedre og veien videre.

Søknadsfrister, rapport og utbetaling

Det er en årlig søknadsrunde med tilhørende frister. Søknaden må leveres via den digitale søknadsløsningen.

Midlene utbetales etter at søknaden er innvilget og rapport må leveres via den digitale rapportløsningen.

Ved rapportering av prosjektet skal det leveres regnskap (halvårsrapport).

Søknadsprosedyre:

Åpning av søknadsrunde Søknadsfrist Svar på søknad Krav om oppstart
22. Februar 15. mars 22. mars Uke 18

Hvis det er midler igjen til tildeling blir det en ny søknadsrunde til høsten.

Rapporteringsfrister:

Kvartalsrapporter 1. april 1. juli 1. oktober 15. desember
Halvårsrapporter 1. juli 15. desember