Relaterte artikler

Årsmøte i Danseregion Midt-Norge

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DANSEREGION MIDT-NORGE
AV NORGES DANSEFORBUND (DRMN) FOR 2016
DRMN avholder årsmøte for 2016 i Trøndelag, Søndag 26. mars 2016
Sted: annonseres senere
Tid: kl. 11.00- kl.15.00

Delegater til årsmøtet skal være sammensatt i henhold til NIFs lov §2-4.
Sakliste:
1. Godkjenne fremmøtte representanter
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge møteleder, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Velge tellekorps
6. Behandle årsberetning for 2016
7. Behandle revidert regnskap for 2016
8. Behandle og vedta budsjett for 2017
9. Behandle forslag og saker
10. Fastsette kontingent
11. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) 2 styremedlemmer, herav 1 ungdomsrepresentant og 2 varamedlemmer
c) 2 revisorer og 2 vararevisorer
d) Representanter til ting i overordnede organisasjoner: Det er foreslått at styret gis
fullmakt til å oppnevne representanter etter behov.
e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Innstilling styret Danseregion Midt- Norge 2017

Lov for Danseregion Midt-Norge 2016